Kikker du på hus i OF Harrestrup . . | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

Velkommen til OF Harrestrup

Lidt om foreningen . .

Hvordan får jeg et hus . .

OF Harrestrup er en lokalforening under Omegnens Fritidshaveforening (OF). Al jord er ejet af Omegnens Fritidshaveforening, og når man overtager en parcel, får man en brugsret til parcellen, men man ejer den ikke. Derfor kan parcellen hverken sælges eller anvendes som sikkerhed for lån m.v. 

Man ejer sit hus på parcellen og der er huset som man kan køber/sælge, forudsat at køber kan godkendes i OF. I forbindelse med købet af huset skal man så indmelde sig i OF og betale et indskud. Dette indskud er sjældent medregnet i købsummen for huset. 

Parcellen er underlagt en række bestemmeler:
Deklarationen: Deklarationen er udarbejdet af Ballerup Kommune og tinglyst på jorden. Den fastsætter hvad jorden må bruges til og hvordan. Se bemærkningen.

Vedtægter: Vedtægterne er fastsat for hele OF og anviser hvorledes OF er organiseret i forhold over for medlemmerne m.v. Vedtægterne fastsættes og godkendes på kongressen for OF, der finder sted hvert andet lige år.

OrdensreglerRegler og alt det kedelige. .: Ordensreglerne er rent lokale og fastlægger de regler som findes inden for lokalforeningen. De fastlægges på den lokale generalforsamling.

 Bemærk, at den Deklaration som regulerer området er udløbet d. 31.12.2015. Ballerup Kommune er i gang med at udarbejde en Lokalplan med tilhørende Deklaration, men det vides ikke hvornår den endeligt kan godkendes. Den nye Lokalplan og Deklaration forventes at ændre nogle af vilkårene omkring beboelsesperioder, husstørrelse for fremtidige huse m.v. i forhold til den hidtidige Deklaration.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke har ventelister, men henviser til en ejendomsmægler eller vores udhængsskabe der står i begyndelsen af Odins Allé.

Når man køber et hus i OF Harrestrup, køber du huset og ikke grunden. Grunden ejes af Omegnens Fritidshaveforening. Man melder sig ind i foreningen og får et andelsbevis. Prisen er pt. kr. 50.500, som er et depositum, der tilbagebetales uforrentet, når man anhænder andelsbeviset.

  • Man kan ikke have folkeregister adresse i OF Harrestrup.
  • Det er ikke tilladt at bo i husene hele året, men kun i sommerperioden og enkelte ferieperioder.

Medlemmerne ejer ikke parcellerne (jorden), og den kan derfor ikke sælges eller gøres til genstand for belåning.

Imidlertid vil mange have brug for at belåne huset i forbindelse med købet. Bankerne har lidt forskellige vinkel på dette, men fælles er, at de er lidt betænkelige ved at belåne huse hvor jorden ikke “følger med”. Men det er der en løsning på, tal med hovedforeningen. 

Det er foreningen  Omegnens Fritidshaveforening, der jo ejes af medlemmerne, som ejer jorden. medlemmet får tildelt brugsretten til parcellen mod a betale det fastsatte depositum (pt. kr. 50.500). Deraf følger, at intet medlem kan “sælge” sin parcel, og depositummet er som oftest medtaget i den salgspris som huset bliver annonceret til, men spørg mægler.

Derimod kan man sælge sit hus. Sammen med huset overlader man samtidig sine rettigheder i foreningen til det nye medlem. Dette sker ved, at andelsbeviset følger parcellen. Når et medlem udtræder, tilbagebetaler foreningen det indbetalte depositum, medlemmet har indbetalt ved hans køb af parcellen.

Når købet er aftalt, henvender både køber og sælger sig på foreningens kontor i Gothersgade 158, 1123 København og har åbningstider som fremgår af OF’s hjemmeside, udstedes overdragelses-dokumentet i det nye medlems navn og der orienteres om OF’s formål, samt udleveres et sæt vedtægter, ordensregler og deklaration for lokalområdet. 

Det nye medlem skal, ved overdragelsen, indbetale det i foreningen vedtagne depositum svarende til nutidsværdien af den kollektive byggemodning (vand, veje, klubhus, fællesarealer m.v.). Depositum er pt. fastsat til kr. 50.500, men beløbet reguleres jævnligt. Beløbet forrentes ikke, medens det indestår i foreningen, men tilbagebetales, når man på et senere tidspunkt sælger sit hus, og dermed overlader brugsretten af parcellen til et nyt medlem.

Alle der køber et hus i OF Harrestrup har pligt til umiddelbart efter overtagelsen at kontrollere at huset / bygningerne stemmer overens med de tegninger bestyrelsen har givet byggetilladelse til, samt de gældende regler for bebyggelse i området. Er du i tvivl, så kontakt bestyrelsen. Dette er vigtigt i forhold til, når du senere vil sælge igen.

Bemærk, at “Erklæring ved salg”, som foreningen udarbejder, alene omfatter en vurdering af, hvorvidt huset opfylder den gældende Deklaration / Lokalplan. Salgstilladelsen er altså på ingen måde en vurdering eller godkendelse af tilstanden af huset eller dets installationer. 

Der er altid mulighed for at bygge om eller bygge et nyt hus. Der er nogle retningslinjer og det kræver tilladelse, men tal med foreningen inden i går i gang. Uden tilladelse bliver huset ikkegodkendt.