Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 5. december 2023 | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

← Tilbage til nyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 5. december 2023

Udgivet den 19. november 2023

Harrestrup, den 18. november 2023
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til medlemmer af Omegnens Fritidshaveforening lokalafdelingen Harrestrup samt
repræsentanter for Formandskabet.

Som følge af at OF Harrestrups nye formand fortrød og med øjeblikkelig varsel udtrådte af
bestyrelsen igen den 8. november 2023, indkaldes I til ekstraordinær generalforsamling i
overensstemmelse med vedtægternes § 22-5:

Tirsdag den 5. december 2023 kl. 19.00 i Valhalla, Frejavej 44, 2740 Skovlunde med følgende

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af formand (til marts 2024)

Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens medlemmer, der er påført
overdragelsesdokumentet, hvis de ikke er i restance til foreningen. Hver parcel har én
stemme, der ikke kan overdrages, og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Derudover har
formandsskabet møderet og taleret.

Ved nylig indbetaling af evt. restance bør kvittering medbringes.
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde trods årstiden.

Forretningsorden.
1. Begæring om ordet til generalforsamlingen gives ved håndsoprækning, alternativt
ved aflevering af seddel med navn og parcelnummer til dirigenten.
2. Ved introduktion af en taler skal dirigenten oplyse navnet på den næste i
talerrækken. Taleren skal indledningsvis oplyse navn og parcelnummer.
3. Af hensyn til generalforsamlingens afvikling begrænses taletiden således, at hver
taler til hvert punkt på dagsordenen maksimum kan have 8 minutters taletid. Fordelt
med 4 minutter første gang; anden og tredje gang maksimum 2 minutter.
4. Dirigenten eller et medlem kan foreslå afslutning på debatten med indtegnede
talere, hvis debatten ikke er i overensstemmelse med emnet eller at debatten ikke
tilfører yderlige belysningen af emnet.
5. Afstemning om afslutning foretages ved håndsoprækning og kan ikke begæres til
skriftlig afstemning.
6. Dirigenten kan fratage en taler ordet, såfremt denne bevæger sig udenfor det punkt,
der er under behandling på generalforsamlingen.
7. Lokalet er røgfrit område. Der holdes om nødendigt 15 minutters rygepause efter ca.
1½ times møde, dirigenten bestemmer hvornår.
8. Ønsker en deltager ordet til forretningsordenen, skal denne straks have dette, men
må kun stille en udtalelse. Denne udtalelse skal, forinden den fremsættes fra
talerstolen, afleveres skriftlig til dirigenten.

Generalforsamlingens afvikling
Når du kommer . . .
Når du kommer, bliver parcellen registreret og der udleveres to stemmerkort – et hvidt og
et rødt – samt en stemmeseddel. Man får yderligere udleveret en øl eller vand pr. person.
Det er muligt at hente vand og kaffe i baren.
Ved afstemning . . .
Det hvide stemmekort bruges hvis man stemmer ”Ja”, og det røde stemmekort anvendes
hvis man stemmer ”Nej”. Der er altså én stemmer for hver parcel.
Man får yderligere udleveret en stemmeseddel, som skal bruges til skriftlige afstemninger.
På stemmesedlen er der fem taloner, mærket 1 til 5. Det er kun de udleverede stemmesedler med den korrekte farve og nummer der tælles med i resultatet, resten erklæres
ugyldige.
Under rygepausen, eller hvis du forlader generalforsamlingen . . .
De to stemmekort samt resterende ubrugte stemmesedler afleveres ved udgangen og det
noteres at man har afleveret. Når man returnerer til lokalet, bliver de igen udleveret.
”Herreløse” stemmesedler
Hvis der ligger ”herreløse” stemmesedler eller stemmekort på borde eller stole, vil de blive
inddraget.